• patron serwisu

Regulamin konkursów

 

Regulamin konkursów organizowanych przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursów jest Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 48, lok. 199, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000192270, NIP 525-22-90-483 (dalej: Organizator).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursach (w tym krzyżówkach) organizowanych przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., w szczególności na łamach czasopisma „Inżynier Budownictwa”, w serwisach www.inzynierbudownictwa.pl i www.izbudujemy.pl, na profilach należących do Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. w serwisach społecznościowych (zwanych dalej Konkursami).
3. Konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Fundatorami nagród są: Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
5. Szczegółowe zasady Konkursów, warunki uczestnictwa, określenie nagród oraz czas trwania Konkursów podawane będą każdorazowo w ogłoszeniach o Konkursach.
6. Konkursy odbywają się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi na tym terytorium.

Warunki uczestnictwa w Konkursach
1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o Konkursie (w szczególności na rozwiązaniu krzyżówki) oraz przesłaniu prawidłowego rozwiązania Konkursu na adresy podane w ogłoszeniu o Konkursie.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Konkursu określony będzie każdorazowo w ogłoszeniach o Konkursach. W przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego, zaś w przypadku e-maila – jego data i godzina otrzymania przez Organizatora.
3. Uczestniczyć w Konkursach mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych – za zgodą ich opiekunów prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie zarządu Organizatora oraz sponsorów nagród, a także osoby najbliższe tych osób, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursów oraz osoby im najbliższe.
5. Uczestnik Konkursu może wygrać nagrodę tylko raz w danym konkursie.

Prawa autorskie
1. W wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór uczestnik Konkursu potwierdza, że:
  a) zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach;
  b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi on utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na łamach czasopisma „Inżynier Budownictwa”, w serwisach www.inzynierbudownictwa.pl i www.izbudujemy.pl, na profilach należących do Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. w serwisach społecznościowych, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na niżej wymienionych polach eksploatacji.
3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi, prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części;
  b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;
  c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian;
  d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono, w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa;
  e) rozpowszechnianie Utworu, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet;
   f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
5. Dodatkowo uczestnik, korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia anonimowo lub z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika;
  d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
6. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

Przyznawanie nagród
1. Laureatami Konkursów zostaną osoby, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu oraz danego Konkursu, którego zasady będą każdorazowo określane w ogłoszeniu o Konkursie.
2. Wszelkie obciążenia podatkowe związane z wygraną zobowiązany jest pokryć uczestnik Konkursu.
3. Za nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4. Laureaci nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
5. Laureatom przysługuje prawo rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6. Organizator prześle nagrody zwycięzcom każdego Konkursu na adres pocztowy przesłany wraz z rozwiązaniem Konkursu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danego Konkursu swoich danych osobowych określonych przez Organizatora, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
7. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez zwycięzcę Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego zwycięzcę.
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku wygranej imię i nazwisko zwycięzcy oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać opublikowane na łamach czasopisma „Inżynier Budownictwa”, w serwisach www.inzynierbudownictwa.pl i www.izbudujemy.pl, na profilach należących do Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. w serwisach społecznościowych.
10. Wysyłka nagród wygranych w Konkursie nastąpi do 60 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymania danych adresowych laureata.

Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Dane osobowe, polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej „ RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 48, lok. 199, 00-867 Warszawa, tel. 22 255 33 40, e-mail: dane_osobowe@wpiib.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
3. Dane osobowe uczestników Konkursów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Organizator może kontaktować się z uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO) oraz sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursów są podane w „Polityce prywatności Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.” znajdującej się pod adresem: http://www.inzynierbudownictwa.pl/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o danym Konkursie oraz w siedzibie Organizatora.
2. Biorąc udział w Konkursie i przesyłając swoje zgłoszenie, uczestnik tym samym wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 K.c.

 

Produkty (0)